2023. gada 14., 15. un 16. jūnijs
Ērgļi, Madonas novads

Pasākuma organizatori: biedrība “Latvijas Lauku forums”, Madonas novada pašvaldība, Ērgļu apvienības pārvalde un Madonas novada fonds sadarbībā ar partneriem un atbalstītājiem.

Pasākumu vada: Linda Medne, Latvijas Lauku forums un Mārcis Feldbergs, Ērgļi


6. Latvijas Lauku kopienu parlamenta programma šeit:

Darba grupu informācija šeit:

Pieredzes braucienu informācija šeit:

Trešdiena, 14. jūnijs

Programma

No 14.30

SALIDOŠANA: Dalībnieku reģistrācija

[klātienē Ērgļu saieta namā] 

15.30

SPALVU BUŽINĀŠANAS STĀSTI: Viedie ciemi  - dzīvā bibliotēka

Praktiskie pieredzes stāsti un atziņas no atpazīstamības zīmes "Viedais Ciems" kandidātiem un citām viedām,  aktīvām kopienām Latvijā. Atpazīstamības zīmes konkursa “VIEDAIS CIEMS 2023” atklāšana.

 

Viedas nākotnes horizonts [klātienē pilskalnā pie sargsuņiem un tiešsaistē]

Moderatori: Daina Vanaga, Daiga Kadeģe, biedrība "Ziemupīte"

 

Stacija “Viedais ciems” [klātienē Ērgļu stacijā un tiešsaistē]

Moderatore: Ieva Birbele, biedrība "Darīsim paši"

17.17

ATKLĀJOT FĒNIKSU: Jauninājumi lauku ekonomikā un sociālajos pakalpojumos - dzīvā bibliotēka

[klātienē Ērgļu stacijā un pilskalna lapenē un tiešsaistē]

Moderatore: Zane Siliņa, biedrība "Latvijas Lauku forums"


19.00

ĒRGĻU LIGZDAS IEPAZĪŠANA: Ērgļu izziņa

Ērtos apavos un labā noskaņojumā iespēja dodies pastaigā un iemīlēties Ēgļos. Sākums Kultūras nama kalniņā un Ērgļu sacijā plkst. 19.00 un 20.00

Vakara turpinājumā tūrisma, aktīvā dzīvesveida un kultūras centrs Ērgļu stacijā ar neformālu vakarēšanu, pieredzes stāstiem, iepazīstoties kopā ar Ērgļu iedzīvotājiem, organizatoriem un Latvijas un ārvalstu dalībniekiem. 

Ceturtdiena, 15. jūnijs

09.00

CĪRUĻA DZIESMA: 6. Latvijas Lauku kopienu parlamenta atklāšana

[klātienē Ērgļu saieta namā un tiešsaistē]


IEDVESMAS (Keynote) UZRUNAS


AUGSTA LĪMEŅA PANEĻA SESIJA

Moderatore: Ilona Eklona, reģionālās attīstības eksperte

11.00

Pārtraukums

11.30

KĀ PUTNI DAUGAVU RAKA: Ekspertu un praktiķu saruna par metodēm un rīkiem kopienu un teritoriju attīstībai laukos

 [klātienē Ērgļu saieta namā un tiešsaistē]

Moderators: Andris Klepers, Vidzemes augstskolas asociētais profesors, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta vadošais pētnieks

IEDVESMAS (KEYNOTE) UZRUNAS

13.00

Pārtraukums

14.00

POGOŠANA TĀLU SKAN: Paralēlās tematiskās darba grupas, izzinot labās prakses un prioritātes lauku telpā 

[klātienē dažādās norises vietās Ērgļos]

Katrā grupā tiks sniegti vismaz divi ekspertu un/vai labo prakšu ziņojumi. Diskusija starp praktiķiem, ekspertiem un politikas veidotājiem. 

Daudzveidīgi rīki līdzdalībai pašvaldībā – no formālām iespējām līdz īstenošanai pēc būtības. Vietējie referendumi, līdzdalības budžets, iedzīvotāju padomes, digitālā līdzdalība un citi rīki līdzdalībai pašvaldībā.

DARBA GRUPAS NORISE NOTIEK SADARBĪBĀ AR DOMNĪCU PROVIDUS

Stratēģiskas attīstības pieejas, kas balstītas teritoriju vajadzībās, sekmējot atbilstošu finansējuma sadali un politisko atbalstu. Teritoriālā attīstība 2030 (Teritorial Agenda 2030). Lauku filtrs (Rural proofing). Viedās attīstības stratēģijas. Lauku pakts. [ANGĻU VALODĀ]

Sociālās inovācijas un to koordinēta attīstība reģionos. Sociālo inovāciju centrs. Metodes un prakses izpratnes, dažādu sektoru iesaistes un mentoringa sniegšanai inovāciju iedzīvināšanai lauku teritorijās. Sociālā uzņēmējdarbība kā integrācijas un inovāciju ienesējs pašvaldībā. 

Kopienu un tās līderu zināšanu un prasmju pārmantošana un pilnveide. Esošo vietējās attīstības prakšu un metožu pielāgošana darbam ar jauniem lauku teritorijas izaicinājumiem un attīstības iespējām. [ANGĻU VALODĀ]

Vietrade kopienās. Kultūra un radošums kā metode identitātes un piederības veidošanai, teritorijas izaugsmei, atpazīstamībai un ekonomiskajai attīstībai.

Jaunu zināšanu un pieredžu ienešana kopienā. Zināšanās balstīts darbs ar kopienu. Personiskā izaugsme un attīstība. Metodiska jaunienācēju iesaiste politikas plānošanā, izstrādē un īstenošanā.

StartUp ciemi un mākslīgais intelekts ekonomikas attīstībai lauku teritorijās. StartUp ciemu koncepts un attīstība Eiropā un Latvijā. Mākslīgā intelekta un digitalizācijas iespējas uzņēmumos laukos. 

Vietējie produkti bērnu ēdināšanā. Ietekme uz reģionu. Sistēmas maiņa. Rīcību kopa dažādu sektoru sadarbībai, sekmējot vietējās pārtikas produktu īpatsvara palielināšanu skolu ēdināšanā. Ietekme uz reģionu attīstību, palielinot vietējās pārtikas produktu patēriņu. Zaļais publiskais iepirkums kā rīks.


15.30

Pārtraukums

16.00

VĒRĪGO PŪČU GUDRĪBA: Paralēlās darba grupas ar ekspertu dalību par pieredzēm, izaicinājumiem un nepieciešamajām rīcībām

[klātienē dažādās norises vietās Ērgļos]

Darba grupu iesākumā jomas eksperti, praktiķi un politikas veidotāji sniegs īsu prezentāciju par aktuālo situāciju un piemēriem, uzsākot diskusijas par konkrētā jautājuma attīstību. 

Iedzīvotāju padomes kā risinājums līdzvērtīgam dialogam un sistemātiskai sadarbībai, risinot iedzīvotāju vajadzības. Izaicinājumi, pieredzes un nepieciešamās izmaiņas ieviešot padomes pašvaldībās.

DARBA GRUPAS NORISE NOTIEK SADARBĪBĀ AR DOMNĪCU PROVIDUS

Lauku dzīvotspēja un kopienu noturība. Bio-reģionu attīstības stratēģijas koncepta izpratne un iedzīvināšana Latvijā.

Viedie ciemi lauku ilgtspējīgai attīstībai. Koordinēta un sistemātiska struktūra viedo ciemu iedzīvināšanai un atbalstam, apvienojot dažādus politikas veidotājus, viedo ciemu atbalsta sniedzējus, viedo ciemu pārstāvjus un citas iesaistītās puses.

Darba grupas norisi nodrošina Valsts KLP tīkls  Eiropas Komisijas atbalstīta projekta “Smart Rural 27” ietvaros.

Vietējās demokrātijas spēcināšana un labbūtība kopienās. Sistemātiska sabiedrības un pašvaldību sadarbība kopienu veidošanai, spēcināšanai un sociālo izaicinājumu risināšanai. Sociālais darbs kopienās. Attīstības iespējas valsts pārvaldes sistēmā un aktīvo kopienu darbībā.

Viedās sarukšanas koncepts. Iedzīvotāju skaita samazināšanās kā iespēja attīstībai. Stratēģiskas rīcības un stagnācijas mazināšana. Resursu analīze, prioritāšu noteikšana un rīcību izstrāde. [ANGĻU VALODĀ]

DARBA GRUPAS NORISE TIEK NODROŠINĀTA, PATEICOTIES BALTIC-AMERICAN FREEDOM FOUNDATION.

LEADER pieejas attīstība. Labās prakses no Eiropas. Metodes vienkāršoto izmaksu piemērošanai. Dažādu finanšu instrumentu izmantošana. Pievienotās vērtības stratēģiska spēcināšana. [ANGĻU VALODĀ]

Lauku teritoriju gatavība krīzei. Apdraudējumu scenāriju praktiskā izspēle. Efektīva un iekļaujoša civilās aizsardzības sistēma kopienu līmenī. Sadarbība starp dažādām iesaistītajām pusēm, mazinot plaisu starp vietējām kopienām un atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām.

DARBA GRUPAS NORISI NODROŠINA LATVIJAS PLATFORMAS ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAI.

Jauninājumu iesakņošana laukos. Uzņēmējdarbības posmu un procesu nozīmība lauku teritorijās. Komersantu daudzveidība no skolas sola, inkubatora vai operējot starptautiski. Uzņēmēja spēja kā vērtība radīt un ar savu produktu vai pakalpojumu atrisināt kādu vajadzību ar inovāciju pieeju.

19.00

PUTNU SADZIEDĀŠANĀS: Tīklošanās un vakarēšana Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā Braki

Vietējie produktu degustācijas un garšu izziņa no dalībnieku pārstāvētajiem reģioniem Latvijā un Eiropā,

Ērgļu aktīvistu uzvedums lauku spēcināšanai. Muzikāli priekšnesumi.

Vietējo gardumu ražotāju tirdziņš un tīklošanās.

Piektdiena, 16. jūnijs

09.00

PARADĪZES PUTNA MEKLĒJUMOS: Veiksmes iešūpošanas rituāls

[klātienē kalniņā pie Ērgļu saieta nama]

Laikmetīga performance pagāniskās noskaņās ar nolūku piesaistīt veiksmi labo ideju īstenošanai

09.30

SPĀRNU IZPLEŠANA LIDOJUMAM: Valsts, individuāla rīcība un iespējināšana. Iedvesmas runas tālākajam darbam

[klātienē Ērgļu saieta namā un tiešsaistē]


IEDVESMAS RUNAS TĀLĀKAJAM DARBAM

10.30

Pārtraukums

11.00 

LIGZDU VĪŠANA UN BŪRĪŠU GATAVOŠANA: Parlamenta kopsavilkums un noslēguma ceremonija.

[klātienē Ērgļu kultūras saieta namā un tiešsaistē]

DZĪVOTNE UN TĀS ATTĪSTĪBA


REZOLŪCIJA. SECINĀJUMI, DISKUSIJU REZULTĀTI UN EKSPERTU VIEDOKĻI


IEDVESMA TĀLĀKAJAM DARBAM

12.30

Pārtraukums

13.3

GĀJPUTNU CEĻOS: Ērgļu un Madonas novada iniciatīvu iepazīšana pieredzes braucienos

[tikai klātienē] 

Trīs dažādi maršruti klātienē satiekot Madonas novada uzņēmējus, LEADER stāstus, kā arī novada tūrisma piesaistes objektus. 

Kafijas pauze pie kaziņas Bonijas

Maršruts: Ērgļi – Jumurda – Jumurdas ezera piekraste, garums – 16 km.

Mailīšu fabrika – aušanas darbnīca, kur mijiedarbojas senču gudrība un inovācijas;

Jumurda – energoefektīva un daudzfunkcionāla pagasta pārvalde, kas nopietni strādā pie tūrisma attīstības;

Kaziņas Bonijas siers – gardi produkti, kas top intensīvā darbā, ar savu humora devu, īstenojot vispārīgu uzņēmējdarbības attīstību.

 

Kafijas pauze bioloģiskajā saimniecībā LAT Angus

Maršruts: Ērgļi – Vestiena – Sauleskalna apkārtne - Iedzēni, garums - 33 km.

Jāņkalni – zemnieku saimniecība ar fokusu uz augļu un ogu audzēšanu, rados pievienoto vērtību no zemes apstrādes;

Līvi – kazu ferma, kurā dzīvesprieka pilna saimniecība nodrošina daudzveidīgu produktu un pakalpojumu grozu;

Lat Angus – bioloģiskā lopkopības saimniecība, kurā ar mīlestību rūpējas par sapņu piepildījumu uz pircēju sātu, laimi un apmierinātību.

 

Maršruts: Ērgļi – Sauleskalns – Cesvaine,  garums - 63 km.

Kafijas pauze Cesvaines muižas kompleksā

Lat Angus – bioloģiskā lopkopības saimniecība, kurā ar mīlestību rūpējas par sapņu piepildījumu uz pircēju sātu, laimi un apmierinātību.

Cesvaines muižas kompleksa zirgu staļļa ēka – kultūras mantojuma atdzimšana un dzīves izgaršošana, tūrisma informācijas centrs un apskates objekti

Cesvaines alus darītava – miestiņa ozolkoka spēks tradīciju izdzīvošanā un baudīšanā.

Aicinām Jūs uzkavēties un izzināt Madonas novadu nedēļas nogalē!