Latvijas Lauku kopienu parlamenta barometrs

Lauku barometrs ir jauna iniciatīva, kuru veidojam ar mērķi izvērtēt, kā uzdevumi, ko esam saskatījuši kā aktuālus kvalitatīvas un ilgstpējīgas lauku vides veidošanai iepriekšējos Latvijas Lauku kopienu parlamentos, ir īstenojušies. Barometrā ir apkoptas iepriekšējo četru Kopienu parlamentu rezolūcijās aktualizētās tēmas un izvirzītie uzdevumi jeb rīcību virzieni.

Aicinām Jūs, balstoties uz savām zināšanām, pieredzi un savas vietējās teritorijas vai kopienas situācijas pārzināšanu, novērtēt, cik lielā mērā, Jūsuprāt, katrs no izvirzītajiem uzdevumiem ir īstenojies.

Vērtējums ir jāveic skalā no 1 (ļoti vāji) līdz 10 (izcili). Piemēram, vērtējums "1" nozīmē, ka Jūsu savā teritorijā vai kopienā nesaskatāt, ka būtu uzsāktas jebkādas iniciatīvas attiecībā uz konkrēto rīcību īstenošanu. Vērtējums "5" nozīmē, ka ir uzsāktas iniciatīvas un ir zināms progress, tomēr tas ir viduvējs un vēl ir daudz darāmā. Vērtējums "10" - izvirzītais ir pilnībā sasniegts un tiek aktīvi īstenots, nodrošinot ļoti nozīmīgu atbalstu Jūsu teritorijā vai kopienā.